Back to Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
OM azonosító: 203064
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskolája és Szakiskolája
Cím: 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17. Tel:34/317-077, Fax: 34/309-591
Honlap: www.keri-tbanya.sulinet.hu, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
facebook: https://www.facebook.com/pages/Tatabányai-KERI/153233884777069

 

Felvételi tájékoztató a 2016/2017-es tanévre

 

A Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskolája és Szakiskolájában a 2016/2017-es tanévre a 9. évfolyamra történő felvételi eljárás rendjét a nevelőtestület határozza meg.

Iskolánk az általános felvételi eljárás szabályai szerint bonyolítja le a 9. évfolyamra jelentkező tanulók felvételét, tehát nem kerül sor írásbeli és szóbeli felvételi vizsgára.

A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a felvételi folyamatba.

Felvételi sorrendjüket az érdemjegyeik összegzésével kialakított pontszám határozza meg.

A pontszám kialakításához az 5–7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év végi és a 8. év félévi biológia, kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembe vételre. A végleges összpontszám a jelentkező érdemjegyeinek számtani átlaga.

Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból az értékelés, minősítés alól mentesítve volt és nem rendelkezik a figyelembe vehető időszakban az adott tantárgyból osztályzattal, úgy valamennyi rendelkezésre álló, a felvételnél figyelembe vehető osztályzata átlagát kell a kérdéses tantárgynál vagy tantárgyaknál beszámítani a pontszám és a rangsor kialakításánál, hogy ne kerüljön hátrányba.

A felmentett tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény (kivéve: F.70-s kódú szakértői véleménnyel rendelkezőket az Alapító okirat szerint nem áll módunkban felvenni) osztályfőnök által hitelesített másolatát és az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésére vonatkozó határozatát. Ha a felvételi jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és igazgatói határozatot nem csatolják, akkor a pontszám kiszámításakor az adott tantárgyból a fenti eljárás nem alkalmazható, a tanuló a tantárgyból 0 pontot kap.

Az így kialakult pontszám alapján rangsor készül. Ezt a rangsort kapja meg a Felvételi Központ, mely alapján - az általános iskolák által a hozzájuk küldött jelentkezési lap és az iskolánkban kialakult rangsor alapján - kialakítja az iskolánkba felvételre javasoltak névsorát. Ez a névsor képezi az egyes osztályba sorolást a megjelölt szakmai képzés kódjainak figyelembe vételével.

Az iskola a rangsornál azonos pontszám esetén előnyben részesíti azt a tanulót, akinek a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv érdemjegyeiből képzett pontszáma magasabb. További azonosság esetén a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók részesülnek előnyben, amennyiben a jelentkezési lapról ezek az adatok kideríthetőek.

A felvételi rangsorolásban az azonos pontszámot elért tanulók között hátrányba kerül az a tanuló, aki idegen nyelvből nem rendelkezik osztályzattal, mivel a szakképzés végén, a záróvizsgán szakmai követelmény az idegen nyelvből tett vizsga.

A 25/2014. (VIII.26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján az intézményünkbe, vendéglátás-turisztika szakmacsoportra jelentkező valamennyi tanuló köteles egy előzetes írásbeli pályaalkalmassági kérdőívet kitölteni. A kérdőív letölthető az iskola honlapjáról, vagy az iskolában kérhető.

Kérem, hogy a kérdőívet minden olyan tanuló töltse ki, aki a jelentkezési lapján iskolánk adott szakmáját továbbtanulási szándékkal bejelölte (111, 113, 114, 115, 116-os kódok), és a felvételi jelentkezési lappal együtt továbbítsa iskolánknak.

Amennyiben a fenti kódszámok jelentkezési lapját a pályaalkalmassági kérdőív nélkül kapjuk meg, nem áll módunkban rangsorolni a tanulót a felvételi jegyzéken.

A válaszokat aláhúzással jelölje, a kipontozott részre írja válaszait!

A felvételi döntés ellen az eljárás végén a szülő fellebbezést, illetve méltányossági kérelmet nyújthat be az iskolát fenntartó Tatabányai Szakképzési Centrum főigazgatójánál.

INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK:

I. Szakgimnázium (szakközépiskola):

(kereskedő: 54-341-01, vendéglátásszervező-vendéglős: 54-811-01)

Ötéves (4+1)képzési forma. Egy kereskedő és kettő vendéglátásszervező-vendéglős osztály indul a két képzési formában. Jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Az érettségire való felkészítés mellett az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai – elméleti és gyakorlati - tantárgyakat is tanulnak diákjaink.

I/1. Érettségire épülő szakképzés:

Egy osztály indul az érettségire épülő kétéves szakképzésben.

Jelentkezni sikeres érettségi bizonyítvány birtokában lehet a vendéglátásszervező-vendéglős (OKJ 54 811 01) szakirányra.

II. Szakközépiskola (szakiskola):

1. Duális szakképzés:

Képzési megnevezése: Eladó                                    (OKJ 34 341 01)

Képzési megnevezése: Pincér                                   (OKJ 34 811 03)

Képzési megnevezése: Cukrász                                (OKJ 34 811 01)

Képzési megnevezése: Szakács                               (OKJ 34 811 04)

Képzési megnevezése: Vendéglátó eladó                   (OKJ 34 811 05)

Jelentkezni a 8. osztály sikeres elvégzése után lehet. A képzési idő 3 év.

Tényleges szakképzés már a 9. évfolyamtól. A tanulók az első tanévben általános műveltséget megerősítő tananyagot, valamint szakmai tantárgyakat tanulnak, és iskolai csoportos szakmai gyakorlaton történik a szakmai képzésük.

A 10. évfolyamtól tanulószerződéssel kereskedelmi és vendéglátó egységekben munkahelyi gyakorlatokat végeznek, melyért juttatást kapnak.

Mindhárom tanévük munkaviszonynak számít. Tanulói éveik során megilletik családjukat mindazon juttatások, amelyek a nappali tagozatos iskolai tanulókra vonatkoznak.

Felvételük a korábban jelzett általános felvételi eljárás szerint történik, azonban a szakma gyakorlásához rendelkezniük kell egészségi alkalmassággal, melyről az iskola orvosa és védőnője nyújt felvilágosítást.

 

Telephely kódja: 018 (Ezt a kódot fel kell tüntetni a jelentkezési lapon.)

 

BEISKOLÁZÁSI KÓDOK:

Szakgimnázium (szakközépiskola)

110     Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban kereskedő ágazati szakképzés, a képzési idő: 4+1 év (1 osztály)

111     Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban vendéglátásszervező-vendéglős ágazati szakképzés, a képzési idő: 4+1 év (2 osztály)

Szakközépiskola (szakiskola)

(valamennyi szakmában duális szakképzés, a képzési idő 3 év):

112    Eladó(1 osztály)

113    Pincér (1 osztály)

114    Cukrász (0,5 osztály)

115    Szakács(1 osztály)

116    Vendéglátó eladó (0,5 osztály)

A szakképző évfolyamokon megszerezhető szakképesítések rövid ismertetése:

Szakgimnázium (szakközépiskola)

Kereskedő

Vállalkozást hoz létre, (működtet) szüntet meg. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet, a kölcsönzési tevékenységet. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Kialakítja a forgalmazott cikkek választékát.

Profiljának megfelelően alkalmazza az eladáshelyi reklámeszközöket, akciókat. Piackutatás, fogyasztói szokások felmérése. PR tevékenység. Áruforgalmi és pénzforgalmi nyilvántartásokat vezet.

Vendéglátásszervező-vendéglős

A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és a vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, gondoskodik a higiénés szabályok betartásáról, betartatásáról. Vezetési feladatokat ellátó szakember, aki rendezvényeket szervez a szakma etikett és protokoll szabályainak betartásával.

A beiratkozáshoz szükséges feltételek:

A 9. évfolyamra eredményes általános iskolai bizonyítvány birtokában lehet beiratkozni. Nem iratkozhat be az a tanuló, aki az általános iskola 8. évfolyamát bármely tantárgyból elégtelenül zárta, annak ellenére sem, hogy a 8. évfolyam sikeres félévi tanulmányi eredménye alapján az iskolától korábban a felvételéről szóló határozatot kapott. Az ilyen tanulónak akkor van lehetősége beiratkozni, ha sikeres javítóvizsgát tett. Az iskola tájékoztatja a jelentkező és felvételt nyert tanulókat és szüleiket, hogy a szakképző évfolyamokon résztvevőknek meg kell felelniük az egészségügyi- és a szakmai alkalmassági követelményeknek is. Ezért javasolja, hogy már a 9. évfolyamra lépés előtt tájékozódjanak ez irányú alkalmasságukról. Ehhez segítséget az iskola orvosa és védőnője nyújt.

 Az érettségire épülő szakképző évfolyamba lépés feltételei 

(vendéglátásszervező-vendéglős):

Sikeres érettségi bizonyítvány, egészségügyi és szakmai alkalmasság, a választott érettségire épülő szakma központi programjában előírt készségek és képességek megléte.

Szakközépiskola (szakiskola)

Eladó

Segíti az árubeszerzést. Készletezési, raktározási feladatokat végez. Értékesítési tevékenységet lát el, ellátja továbbá a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti a raktárt, árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut. Mennyiségileg és minőségileg átveszi az árut. Gondoskodik az áru megóvásáról, előkészíti az értékesítésre. Fogadja a vevőt, bemutatja az árut. Elszámolja az ellenértéket. Intézi a fogyasztói reklamációkat.

Pincér

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Szükség szerint marketing tevékenységet is végez.

Szakács

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése.

Az ételeknek, a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a fogyasztók és a vendégek számára. A vendégek előtt ételt készteni.

Cukrász

A cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása mellett, a korszerű táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelői igényekre.

Vendéglátó eladó:

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre.

Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást végez.

A beiratkozáshoz szükséges feltételek:

A 3 éves duális szakképzésbe az általános iskolai 8. osztálysikeres befejezése, egészségi és szakmai alkalmasság, a választott szakma központi programjában előírt készségek és képességek megléte a feltétel.

Az iskola által nyújtott szolgáltatások:

Diákkörök, szakkörök, sportköri és kulturális foglalkozások a tanulók igényei szerint. Tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, továbbtanulásra. A hátrányokkal rendelkezők felzárkóztató segítése, gondozása.

Az igényjogosultakon túl a tanulók jelentős körének ingyenes tankönyvtámogatása.

Kedvezményes meleg étkeztetés az iskola tanéttermében.

Az iskola külkapcsolatai:

Aalen; Kereskedelmi iskola (Németország)

A bonni Munkaügyi Központ közreműködésével minden évben 15-20 német nyelvet tanuló diák töltheti nyári szakmai gyakorlatát Németországban. A három hónapos gyakorlat végén a munkáltatók minősítik a tanulók teljesítményét. A gyakorlat kiváló lehetőséget nyújt az önállóságra, nyelvi és szakmai megmérettetésre, más ország kultúrájával, szokásaival való megismerkedésre, nyelvi és szakmai fejlődésre.

Az érdeklődők számára nyílt napot tartunk, időpontja:

2016. január 15. (péntek) 09:00—11:30 óra

Helye: az iskola aulája

 


     Érdeklődés telefonon:
          34/317-077   12-es mellék:     titkárság
                             14-es mellék:     igazgató                               Patakiné Slezák Ágnes
                             13-as mellék:     általános igazgatóhelyettes    Varga Imréné
                             18-as mellék:     szakmai igazgatóhelyettes     Müllerné Liczki Melinda
                                                     gyakorlati oktatásvezető         Moharos György

 

 

Tatabánya. 2015. október 15.

 

Patakiné Slezák Ágnes sk.

            igazgató

 

Bányászvetélkedő 2015

A Bányászvetélkedő eredménylistái:

 

Általános iskola

   
Összpontszám Helyezés
Észbányászok 59 7
Bányahercegnők 60 5
Bányászok 46 10
Kutatók 62 4
Idődetektívek 64 2
Hydra 63 3
Feketekőszén 60 5
Bányászlámpák 52 8
Arany-Ászok 36 12
Jó szerencsét! 68 1
Bányapónik 48 9
Bányászlányok 39 11

 

Középiskola

   
Összpontszám Helyezés
Keri Bányászok 34 10
PÓDIORFRUKABA 60 2
Keri 11.B Pogányok 44 6
Bányarémek 52 4
Bányamakik 30 12
Bányakukacok 41 8
Faszén 59 3
bányÁszok 37 9
Kawaii Potato Scharfsín 46 5
10.B 44 6
A triumvisták 61 1
Jó szerencsét! 32 11

 

Felnőttoktatás

FELNŐTTOKTATÁS!!!

JANUÁRI INDÍTÁSSAL (KERESZTFÉLÉVES)

ELADÓ-SZAKÁCS-CUKRÁSZ

Felnőttoktatás

Esti munkarendben

Szakma: Eladó

Belépés feltétele:

-          16. életév betöltése

-          egészségügyi alkalmasság

-          befejezett 10. évfolyam

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

-          1nap szakmai elmélet 6 óra

-          1 nap szakmai gyakorlat 6 óra

-          tömbösített munkahelyi gyakorlat 192 óra/tanév

-          nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 341 01 Eladó

 

Szakma: Szakács

Belépés feltétele:

-          16. életév betöltése

-          egészségügyi alkalmasság

-          befejezett 10. évfolyam

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

-          1nap szakmai elmélet 6 óra

-          1 nap szakmai gyakorlat 6 óra

-          tömbösített munkahelyi gyakorlat 192 óra/tanév

-          nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 04 Szakács

 

Szakma: Cukrász

Belépés feltétele:

-          16. életév betöltése

-          egészségügyi alkalmasság

-          befejezett 10. évfolyam

Képzés ideje: 2 év

Képzés: 2 iskolanap (délután)

-          1nap szakmai elmélet 6 óra

-          1 nap szakmai gyakorlat 6 óra

-          tömbösített munkahelyi gyakorlat 192 óra/tanév

-          nyári szakmai gyakorlat 160 óra

Megszerezhető szakképesítés: 34 811 01Cukrász

 

Felnőttoktatással kapcsolatos információ:


Müllerné Liczki Melinda szakmai helyettestől és
Moharos György gyakorlati oktatásvezetőtől kapható,

munkanapokon 8.00-tól 18.00 óráig.

Telefon: 06-34-317-077
                 06-20-420-6861

 

Jelentkezési lap az iskolában kérhető, vagy letölthető.

Copyright © 2016 KERI Rights Reserved.