Felvételi tájékoztató

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakiskolája

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17.
OM azonosító: 201298
Tel: 34/317-077 Fax: 34/309-591
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.keri-tbanya.sulinet.hu
Igazgató: Pallos János
Tagintézmény-vezető: Patakiné Slezák Ágnes
Pályaválasztási felelős: Müllerné Liczki Melinda

 

Felvételi tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre

A TISZKK Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolájában a 2014/2015-ös tanévre a 9. évfolyamra történő felvételi eljárás rendjét a nevelőtestület határozza meg.
Iskolánk az általános felvételi eljárás szabályai szerint bonyolítja le a 9. évfolyamra jelentkező tanulók felvételét, tehát nem kerül sor írásbeli és szóbeli felvételi vizsgára.
A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a felvételi folyamatba.
Felvételi sorrendjüket az érdemjegyeik összegzésével kialakított pontszám határozza meg.
A pontszám kialakításához az 5–7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év végi és a 8. év félévi biológia, kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembe vételre. A végleges összpontszám a jelölt érdemjegyeinek számtani összege.
Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból mentesítve volt az értékelés, minősítés alól, és nem rendelkezik a figyelembe vehető időszakban az adott tantárgyból osztályzattal, úgy valamennyi rendelkezésre álló, a felvételnél figyelembe vehető osztályzata átlagát kell a kérdéses tantárgynál vagy tantárgyaknál beszámítani a pontszám és a rangsor kialakításánál, hogy ne kerüljön hátrányba.
A felmentett tanulónak ennek érdekében a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény osztályfőnök által hitelesített másolatát, és az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésére vonatkozó határozatát. Ha a felvételi jelentkezési laphoz a szakértői véleményt és igazgatói határozatot nem csatolják, akkor a pontszám kiszámításakor az adott tantárgyból a fenti eljárás nem alkalmazható, a tanuló a tantárgyból 0 pontot kap.
Az így kialakult pontszám alapján rangsor készül. Ezt a rangsort kapja meg a Felvételi Központ, mely alapján - az általános iskolák által a hozzájuk küldött jelentkezési lap és az iskolánkban kialakult rangsor alapján - kialakítja az iskolánkba felvételre javasoltak névsorát. Ez a névsor képezi az egyes osztályba sorolást a megjelölt szakmai képzés kódjainak figyelembe vételével.
Az iskola a rangsornál azonos pontszám esetén előnyben részesíti azt a tanulót, akinek a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv érdemjegyeiből képzett pontszáma magasabb. További azonosság esetén a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók részesülnek előnyben, amennyiben a tanuló jelentkezési lapjáról ezek az adatok iskolánk számára hozzáférhetőek.
A felvételi rangsorolásban az azonos pontszámot elért tanulók között hátrányba kerül az a tanuló, aki idegen nyelvből nem rendelkezik osztályzattal, mivel a szakképzés végén, a záróvizsgán szakmai vizsgakövetelmény az idegen nyelvből tett vizsga.
A végleges felvételi rangsorból kizárja magát a tanuló, ha a nyolcadik év első félévének osztályzatai között bármelyik tantárgyi jegye elégtelen. A felvételi döntésnél az így érintett tanuló a hozott érdemjegyeiből képzett pontszámtól függetlenül elutasító határozatot kap. Felvételre csak akkor kerülhet, ha elégtelen osztályzatát a nyolcadik tanév végére eredményesen kijavítja, és akkor iskola még rendelkezik a tanuló által a felvételi eljárásban korábban megjelölt szakirányban üres férőhellyel. Az esetlegesen megüresedett férőhely betöltése több jelentkező esetén a magasabb felvételi pontszámmal rendelkező tanulóval történik.
A felvételről a tagintézmény-vezetője dönt. A döntés ellen a felvételi eljárás végén a szülő fellebbezést, illetve méltányossági kérelmet nyújthat be az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületének igazgatójánál.
INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK:
I. Szakközépiskola (kereskedő, vendéglátásszervező-vendéglős):
Ötéves (4+1) képzési forma. Évente két osztály indul. Jelentkezni a 8. osztály befejezése után lehet. Az érettségire való felkészítés mellett, az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai – elméleti és gyakorlati - tantárgyakat is tanulnak diákjaink.
I/1. Érettségire épülő szakképzés:
Évente két osztály indul. Az érettségire épülő szakképzés egy, illetve kétéves.
Jelentkezni sikeres érettségi bizonyítvány birtokában lehet a kereskedő (OKJ 54 431 01) és a vendéglátásszervező-vendéglős (OKJ 54 811 01) szakirányokra.
II. Szakiskola:
Duális szakképzés:
Képzési megnevezése: Eladó (OKJ 43 341 01)
Képzési megnevezése: Pincér (OKJ 34 811 03)
Képzési megnevezése: Cukrász ( OKJ 34 811 01)
Képzési megnevezése: Szakács (OKJ 34 811 04)
Jelentkezni a 8. osztály sikeres elvégzése után lehet. A képzési idő 3 év.
Tényleges szakképzést jelent már a 9. évfolyamtól. A tanulók az első tanévben általános műveltséget megerősítő tananyagot valamint szakmai tantárgyakat tanulnak, és iskolai csoportos szakmai gyakorlaton történik a szakmai képzésük.
A 10. évfolyamtól az iskolai felkészítésük mellett tanulószerződéssel kereskedelmi és vendéglátó egységekben munkahelyi gyakorlatokat is végeznek, melyért ösztöndíjat kapnak.
Mindhárom tanévük munkaviszonynak számít. Tanulói éveik során megilletik családjukat mindazon juttatások, amelyek a nappali tagozatos iskolai tanulókra vonatkoznak.
Felvételük a korábban jelzett általános felvételi eljárás szerint történik, azonban a szakma gyakorlásához rendelkezniük kell egészségi alkalmassággal, mely kérdésben az iskola orvosa és védőnője nyújt segítséget.
BEISKOLÁZÁSI KÓDOK:
Szakközépiskola
31 Kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoportban kereskedő szakközépiskolai szakképzés (képzési idő: 4+1 év)
32 Vendéglátás-turisztika szakmacsoportban vendéglátásszervező-vendéglős szakképzés (képzési idő: 4+1 év)
Szakiskola
33 Eladó (képzési idő: 3 év)
34 Pincér (képzési idő: 3 év)
35 Cukrász (képzési idő: 3 év)
36 Szakács (képzési idő: 3 év)
A szakképző évfolyamokon megszerezhető szakképesítések rövid ismertetése:
Szakközépiskola
Kereskedő
Vállalkozást hoz létre, (működtet) szüntet meg. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet, a kölcsönzési tevékenységet. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Kialakítja a forgalmazott cikkek választékát.
Profiljának megfelelően alkalmazza az eladáshelyi reklámeszközöket, akciókat. Piackutatás, fogyasztói szokások felmérése. PR tevékenység. Áruforgalmi és pénzforgalmi nyilvántartásokat vezet.
Vendéglátásszervező-vendéglős
A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és a vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, gondoskodik a higiénés szabályok betartásáról, betartatásáról. Vezetési feladatokat ellátó szakember, aki rendezvényeket szervez a szakma etikett és protokoll szabályainak betartásával.
Szakiskola
Eladó

Segíti az árubeszerzést. Készletezési, raktározási feladatokat végez. Értékesítési tevékenységet lát el, ellátja továbbá a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti a raktárt, árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut. Mennyiségileg és minőségileg átveszi az árut. Gondoskodik az áru megóvásáról, előkészíti az értékesítésre. Fogadja a vevőt, bemutatja az árut. Elszámolja az ellenértéket. Intézi a fogyasztói reklamációkat.
Pincér
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Szükség szerint marketing tevékenységet is végez.
Szakács
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése.
Az ételeknek, a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a fogyasztók és a vendégek számára. A vendégek előtt ételt készteni.
Cukrász
A cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása mellett, a korszerű táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelői igényekre.
A beiratkozáshoz szükséges feltételek:
A 9. évfolyamra eredményes általános iskolai bizonyítvány alapján lehet beiratkozni. Nem iratkozhat be az a tanuló, aki az általános iskola 8. évfolyamát bármely tantárgyból elégtelenül zárta, annak ellenére sem, hogy a 8. évfolyam sikeres félévi tanulmányi eredménye alapján az iskolától korábban a felvételéről szóló határozatot kapott. Az ilyen tanulónak akkor van lehetősége beiratkozni, ha sikeres javítóvizsgát tett és az iskola rendelkezik még a tanuló által a felvételi eljárásban korábban megjelölt szakirányban üres férőhellyel. Az iskola tájékoztatja a jelentkező és felvételt nyert tanulókat és szüleiket, hogy a szakképző évfolyamokon résztvevőknek meg kell felelniük az egészségügyi- és a szakmai alkalmassági követelményeknek is. Ezért javasolja, hogy már a 9. évfolyamra lépés előtt tájékozódjanak ez irányú alkalmasságukról. Ehhez segítséget az iskola orvosa és védőnője nyújt.
Szakiskolai szakképző évfolyamra lépés feltétele:
A 3 éves duális szakképzésbe az általános iskolai 8. osztály sikeres befejezése, egészségi és szakmai alkalmasság, a választott szakma központi programjában előírt készségek és képességek megléte.
Érettségire épülő szakképző évfolyamba lépés feltételei (vendéglátásszervező-vendéglős):
Sikeres érettségi bizonyítvány, egészségügyi és szakmai alkalmasság, a választott érettségire épülő szakma központi programjában előírt készségek és képességek.
A felvételi követelmények megállapítása során alkalmazható eljárások, melyek elsősorban más oktatási intézményben végzett előzetes tanulmányokat folytatott és érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezők esetében alkalmazandók:
További, az iskola által nyújtott szolgáltatások:
Diákkörök, szakkörök, sportköri és kulturális foglalkozások a tanulók igényei szerint. Tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, továbbtanulásra. A hátrányokkal rendelkezők felzárkóztató segítése, gondozása.
Az igényjogosultakon túl a tanulók jelentős körének ingyenes tankönyvtámogatása.
Kedvezményes meleg étkeztetés az iskola tanéttermében.
Az iskola külkapcsolatai:
Aalen Kereskedelmi iskola (Németország)
A bonni Munkaügyi Központ közreműködésével minden évben 15-20 német nyelvet tanuló diák töltheti nyári szakmai gyakorlatát Németországban. A három hónapos gyakorlat végén a munkáltatók minősítik a tanulók teljesítményét. Többségében jó minősítéssel, gazdagabb nyelvtudással, élményekkel teli térnek haza.
 
Az érdeklődők számára a pályaválasztási tájékoztató időpontja:
2013. november 27. 17:00 óra
Helye: az iskola aulája
Nyílt nap: 2013. november 27. 12:30 – 15:30
 
Tatabánya. 2013. október 01.

Patakiné Slezák Ágnes sk.
tagintézmény-vezető

Szalagavató

Lezajlott a szalagavató, képek a galériában.

Német est

Idén is megrendezésre került a Németországban szakmai gyakorlatot végző tanulók hagyományos estje. Ízelítőt adtak a kint tanultakból. Sütöttek, főztek megvendégelték szüleiket és osztályfőnöküket. A diákok ez alkalommal is készítettek írásos beszámolót, melyet mindenki megkapott.

 

Ízelítőül néhány korábbi (2008, 2012) beszámoló.

Bányászvetélkedő döntő végeredménye

2014. december 4-én került sor a bányászhagyományok ápolása verseny döntőjére.

Gratulálunk a győzteseknek és a felkészítő tanároknak.

 

Középiskola

 

HELYEZÉS CSAPAT PONTSZÁM ISKOLA FELKÉSZÍTŐ TANÁR
I. Énekes kanárik 81 KERI Patakiné Slezák Ágnes
II. Smylik 78 KERI Csikné Huber Tünde
III. PÓNYIDIFRUTAKA 76 Árpád Gimnázium Mózesné Vincze Jolán
IV. Vidám fiúk   75 KERI Patakiné Slezák Ágnes
V. Péch Antalék 74 Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola Akács Róbert
VI. Született bányászok 73 KERI Patakiné Slezák Ágnes
VII. Bányalovagok 70 KÖZGÁZ Vida Matild
VII. Gépészek   70 Kandó Kálmán Ludányi Béla
VIII. Ász Bányászok  68 KERI Szegváriné Varga Hortenzia
VIII. Bárdos 2. csapat 68 Báros László Gimnázium Nagy Tamás
VIII. XIII. akna 68 KERI Patakiné Slezák Ágnes
IX. Farbőr huszárok  66 Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola Akács Róbert
X. Műzli 56 KERI Szegváriné Varga Hortenzia

 

Általános iskola

 

HELYEZÉS CSAPATOK PONTSZÁM ISKOLA  FELKÉSZÍTŐ TANÁR
I. MJV 76 Árpád Gimnázium  Bokorné Molnár Erika
II. Feketekőszén 75 Sárberki Általános Iskola  Tompos Anita
III. Múltfürkészők 74 Váci Mihály Általános Iskola  Izingné Győrfi Mónika
IV. Bányász lányok 73 Bárdos László Gimnázium  Pleier Tamás
V. Supermen 72 Bárdos László Gimnázium  Pleier Tamás
VI. Bányarémek 68 Árpád Gimnázium  Nagy János
VII. Kerecsensólymok 67 Sárberki Általános Iskola   Tompos Anita
VIII. BBP 56 Móra Ferenc Általános Iskola  Rákász Mihály
IX. Szerencse 48 Móra Ferenc Általános Iskola  Rákász Mihály

 

A versenyről készült képek megtalálhatóak a képtárban.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.